ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ما باید قوی باشیم
پرویز کرمی، دبیرستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان؛

ما باید قوی باشیم

هیچ وطن‌پرستی، هیچ عاقلی، هیچ مومنی و هیچ ایران‌دوستی با این گزاره منطقی و ضروری «ما باید قوی باشیم» مخالفت نمی‌کند. نه‌تنها صاحبان عقل سلیم و باورمندان به آرمان‌های انقلاب و آن‌ها که دل در گرو «ایران» دارند با قدرتمندتر شدن کشور مخالفتی ندارند بلکه هر کدام به سهم خود برای تحقق این معنا می‌کوشند.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان حمایت از تولید داخلی وظیفه همه ماست
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

حمایت از تولید داخلی وظیفه همه ماست

آنهايي که با نشریه های سرامد و دانش بنیان همراه بوده‌اند، ميدانند که حمايت از توليد داخلي همواره يکي از اصليترين دغدغه‌هاي ما - چه در بنياد ملي نخبگان و چه در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري - بوده است.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان از تمام خلق يک تن صوفي‌اند

از تمام خلق يک تن صوفي‌اند

همه قرار نيست نوآور يا «کارآفرين» شوند، اگرچه همه مي‌توانند در رشد و رونق توليد ملي و در توسعه و پيشرفت کشور سهيم شوند و نقش موثر ايفا کنند. از آن جهت که ممکن است تاکيد فراوان بر نوآوري و کارآفريني، بد تعبير شود و همگان را به صرافت ابداع و نوآوري فکرنشده بيندازد، خوب است در اين‌باره تذکر دهيم که کارآفريني يک کار تخصصي است

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان جز نکويي اهل کرم نخواهد ماند

جز نکويي اهل کرم نخواهد ماند

کارآفريني ويتامين نيست که طبق دستور پزشک به مردم خورانده شود. تک‌خوري و جمع سرمايه و خارج کردن آن از کشور هم ويروس‌هايي نيستند که با واکسن همگاني شرشان از سر آحاد جامعه کم شود اصل و اساس کارآفريني -نه به لحاظ اقتصادي که به لحاظ فرهنگي- همان چيزي است که پدران ما در مورد «دست خير» مي‌گفتند.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تيشه بر بيستون بزنيد

تيشه بر بيستون بزنيد

هر کاري سختي‌هاي خودش را دارد؛ بهتر بگويم، بر سر هر کاري موانعي وجود داد که تا بر آن‌ها فائق نياييم نمي‌توانيم کاري پيش ببريم. لذا شناخت موانع مهم‌ترين مقدمه است براي شروع کارها.