فناوری ایرانی در خدمت کسب و کار ایرانی

تولید ملی با مقاومت ملی

حمایت از کالای ایرانی بیانات مقام معظم رهبری

پایه اقتصاد مقاومتی عبارت است از تقویت داخلی و کاهش وارداتی گخ یا غیر ضروری است یا مشابه داخلی دارد. مقام معظم رهبری مدظله العالی

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان