ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان هنرمندان به رونق درآمدهای غیرنفتی کمک کردند

هنرمندان به رونق درآمدهای غیرنفتی کمک کردند

هنر ابزاری اثرگذار در جامعه است. سال گذشته هنرمندان همزمان با برگزاری دومین جشنواره ملی، فرهنگی و هنری «ایران ساخت» به میدان آمدند تا با آثار خود مردم را متوجه ضرورت حمایت از کالای تولید داخل کنند.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تعویضش کن!

تعویضش کن!

فناوری ایرانی؛ در خدمت کسب و کار ایرانی

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تولید ملی با مقاومت ملی
فناوری ایرانی در خدمت کسب و کار ایرانی

تولید ملی با مقاومت ملی

حمایت از کالای ایرانی بیانات مقام معظم رهبری